Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP 22.595.420 52,54% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn PC1 10.788.226 25,09% 31/12/2021
CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 4.166.988 9,69% 31/12/2021
Nông Minh Huyễn 10.000 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Văn Viên 0 0,00% 30/09/2022
Hoàng Minh Ngọc Phó Giám đốc 0 0,00% 30/09/2022
Trịnh Văn Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Đỗ Ngọc Hải Kế toán trưởng 0 0,00% 30/09/2022
Trần Quốc Hậu 0 0,00% 30/09/2022
Lê Thị Linh Đa 0 0,00% 30/09/2022
Trương Hải Hà 0 0,00% 30/09/2022
Đào Minh Sơn 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Thanh Hương 0 0,00% 30/09/2022
Bùi Tiến Hải Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Lê Văn Lưỡng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Tô Xuân Thanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Hữu Sơn 0 0,00% 30/09/2022
Vương Thanh Giang 0 0,00% 31/12/2017
Đào Thị Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Lưu Quốc Tuấn 0 0,00% 30/09/2022