Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC 300.000 30,00% 31/12/2019
Đặng Văn Châu Chủ tịch HĐQT 83.380 8,34% 23/07/2020
Nguyễn Quốc Hùng 74.450 7,45% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thu Thủy Kế toán trưởng 70.790 7,08% 31/12/2019
Đỗ Đình Long Thành viên HĐQT 25.670 2,57% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thu Huyền 4.000 0,40% 31/12/2018
Giang Quốc Khánh Trưởng ban kiếm soát 3.260 0,33% 08/02/2018
Vũ Quốc Hùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2021
Phan Thị Lan Hương 0 0,00% 30/06/2021
Bùi Đỗ Trọng Hùng Phó Giám đốc 0 0,00% 30/06/2021
Hồ Thu Hằng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Phương Đông Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2021
Trần Thị Thanh Minh 0 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Hương Giang Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2021
Trần Kim Phương 0 0,00% 21/08/2017
Nghiêm Thuận Ánh 0 0,00% 21/08/2017
Trần Thị Minh Tâm 0 0,00% 21/08/2017
Đặng Thị Thu Hằng 0 0,00% 21/08/2017
Vũ Huyền Linh 0 0,00% 21/08/2017
Đỗ Thị Thu Hiền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 21/08/2017