Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch HĐQT 9.520.000 17,89% 14/07/2022
Trịnh Sướng 5.600.000 10,53% 14/07/2022
Tăng Lưỡng Nghi 3.444.145 6,47% 14/07/2022
Dương Thế Nghiêm Tổng giám đốc 3.362.352 6,32% 14/07/2022
Trần Thanh Tân 2.000.000 4,21% 26/02/2018
Nguyễn Kim Hồng Đào 270.112 0,51% 30/06/2022
Trương Văn Phước 26.250 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Thái Nguyên 21.090 0,04% 31/12/2021
Bùi Thị Kim Ngân Kế toán trưởng 5.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Đình Thái 2.100 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Sông Gianh Phó Tổng giám đốc 2.100 0,00% 30/06/2022
Dương Minh Nhựt 525 0,00% 31/12/2020
Dương Bảo Châu 525 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Phương Huyền 0 0,00% 30/09/2022
Dương Ngọc Đức 0 0,00% 31/12/2017
Bùi Thị Thanh Thảo 0 0,00% 30/09/2022
Trần Thị Mỹ Khanh 0 0,00% 30/09/2022
Trần Hữu Tài 0 0,00% 21/03/2016
Bùi Thị Kim Tuyền 0 0,00% 15/09/2020
Trần Văn Bửu 0 0,00% 30/09/2022