Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 28.208.500 99,05% 31/12/2021
Phan Công Đức 6.200 0,02% 31/12/2018
Tạ khả Duy Phó Tổng giám đốc 3.200 0,01% 30/06/2022
Lâm Trúc Sơn Kế toán trưởng 2.600 0,01% 30/06/2022
Lê Tiến Công Phó Tổng giám đốc 2.300 0,01% 30/06/2022
Trịnh Thanh Tùng 1.900 0,01% 31/12/2021
Trần Thị Thu Oanh Thành viên Ban kiểm soát 1.700 0,01% 30/06/2022
Võ Thành Được 300 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Dung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/02/2023
Trần Tuấn Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/02/2023
Phan Thành Tiến 0 0,00% 01/02/2023
Nguyễn Văn Hiền 0 0,00% 01/02/2023
Phạm Bá Ngân Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/02/2023
Nguyễn Văn Dục 0 0,00% 31/12/2017
Lâm Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 31/12/2017
Lâm Thị Phương Hoa 0 0,00% 07/04/2017
Nguyễn Văn Bá 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Quang Dũng 0 0,00% 01/02/2023
Nguyễn Trường Sơn 0 0,00% 01/02/2023
Nguyễn Văn Phương 0 0,00% 01/02/2023