Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Tuấn Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Phan Thành Tiến 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Văn Hiền 0 0,00% 26/11/2022
Phạm Bá Ngân Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Quang Dũng 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Trường Sơn 0 0,00% 26/11/2022