Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP 918.000 51,00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Bằng Thành viên HĐQT 173.337 9,63% 30/06/2022
Phạm Thị Thăng Thành viên HĐQT 41.171 2,29% 30/06/2022
Trần Huy Ánh 32.447 1,80% 31/12/2021
Liễu Bích Liên Kế toán trưởng 15.689 0,87% 30/06/2022
Phùng Tiến Trung Phó Tổng giám đốc 11.274 0,63% 30/06/2022
Hoàng Thị Ngọc Loan Tổng giám đốc 10.404 0,58% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hải Đường Thành viên Ban kiểm soát 6.056 0,34% 30/06/2022
Lê Văn Sơn Trưởng ban kiếm soát 5.939 0,33% 30/06/2022
Nguyễn Thị Khánh Giang 4.692 0,26% 31/12/2019
Bùi Thị Thanh Thủy 4.090 0,23% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thắng 3.706 0,21% 30/06/2022
Dương Thế Lập Thành viên Ban kiểm soát 200 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Huy Khanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/12/2021
Cao Tuấn Hải 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Thị Kim Dung 0 0,00% 10/01/2018
Nguyễn Khắc Bảng 0 0,00% 31/12/2017
Trần Trọng Kiên 0 0,00% 21/11/2016
Vũ Quỳnh Nam 0 0,00% 21/11/2016
Trần Trọng Tâm 0 0,00% 21/11/2016