Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 12.122.500 66,35% 31/12/2021
CTCP Dược phẩm Bến Tre 4.226.950 23,14% 31/12/2021
CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha 61.200 0,33% 31/12/2021
Ngô Thị Bích Thảo Kế toán trưởng 11.200 0,06% 31/12/2021
Bùi Hữu Hiền Tổng giám đốc 6.900 0,04% 31/12/2021
Trương Chí Thiện Thành viên Ban kiểm soát 6.800 0,04% 31/12/2021
Lê Văn Sơn Chủ tịch HĐQT 5.900 0,03% 31/12/2019
Lê Xuân Hải 5.900 0,03% 31/12/2019
Nguyễn Văn Tuất 5.300 0,03% 31/12/2018
Đinh Thị Khởi Thành viên HĐQT 5.000 0,03% 31/12/2021
Trương Xuân Liên 4.300 0,02% 31/12/2019
Chu Thị Bích Hồng Trưởng ban kiếm soát 3.800 0,02% 31/12/2021
Đinh Chí Đang 0 0,00% 24/09/2021
Nguyễn Thị Liên 0 0,00% 24/09/2021
Nguyễn Đức Thắng 0 0,00% 30/09/2022
Lê Văn Minh 0 0,00% 30/09/2022
Phạm Thứ Triệu Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Văn Khái Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Trần Anh Vương 0 0,00% 30/09/2022
Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022