Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp 3.240.000 54,00% 31/12/2021
Tạ Thị Ngọc Thanh 484.958 8,08% 30/06/2022
Trương Hữu Chí 147.020 2,45% 30/06/2022
Tạ Đình Lân Tổng giám đốc 123.460 2,06% 30/06/2022
Vũ Trọng Hiến Thành viên HĐQT 114.272 1,90% 30/06/2022
CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng 77.642 1,29% 31/12/2021
Phan Trọng Phượng Phó Tổng giám đốc 76.102 1,27% 30/06/2022
Nguyễn Hùng Sơn Phó Tổng giám đốc 70.310 1,17% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Nga 68.454 1,14% 30/06/2022
Vũ Duy 65.370 1,09% 30/06/2022
Lê Quốc Tuấn Chủ tịch HĐQT 57.171 0,95% 30/06/2022
Đinh Trường Giang Đại diện công bố thông tin 20.560 0,34% 31/12/2022
Lê Thị Thanh Huyền 14.708 0,25% 30/06/2022
Đinh Thị Huyền Trang Trưởng ban kiếm soát 5.474 0,09% 30/06/2022
Dương Thị Hà Bích Thành viên Ban kiểm soát 1.846 0,03% 30/06/2022
Ngạc Thị Kim Nhung 0 0,00% 09/01/2017
Nguyễn Phúc Thanh Sơn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Trương Minh Khôi Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Đào Thị Liêm Kế toán trưởng 0 0,00% 07/02/2022