Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Vũ Trọng Hiến 307.489 8,09% 31/12/2022
Trương Hữu Chí Thành viên HĐQT 273.203 7,19% 31/12/2022
Tạ Đình Lân Thành viên HĐQT 247.635 6,52% 31/12/2022
Lê Quốc Tuấn Chủ tịch HĐQT 225.782 5,94% 31/12/2022
Đỗ Văn Vũ Thành viên HĐQT 214.826 5,65% 31/12/2022
Nguyễn Đức Minh Thành viên HĐQT 197.175 5,19% 31/12/2022
Trương Minh Khôi 190.000 5,00% 31/12/2022
Trương Đắc Duy 190.000 5,00% 31/12/2022
Vũ Thị Anh Đào 163.500 4,30% 08/01/2018
Đỗ Quang Minh 127.550 3,36% 31/12/2022
Trần Thị Ngọc Tuyết 125.700 3,31% 31/12/2022
Nguyễn Thị Phương Nga 117.457 3,09% 31/12/2022
Bùi Toàn Thắng Trưởng ban kiếm soát 84.600 2,23% 31/12/2022
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 77.084 2,03% 31/12/2022
Tạ Thị Ngọc Thanh 76.794 2,02% 31/12/2022
Vũ Duy 69.801 1,84% 31/12/2022
Vũ Thị Mai 53.500 1,41% 31/12/2022
Lê Xuân Thắng Tổng giám đốc 45.318 1,19% 31/12/2022
Đinh Thị Huyền Trang Thành viên Ban kiểm soát 5.880 0,15% 31/12/2022
Lê Thị Thanh Huyền 2.497 0,07% 31/12/2022