Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Ngọc Hân 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Duy An 0 0,00% 01/12/2022
Đỗ Thành Nhân 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Khắc Dũng 0 0,00% 01/12/2022
Phan Thị Nhung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2022
Đoàn Thị Vân Anh 0 0,00% 01/12/2022
Hà Thị Oanh 0 0,00% 01/12/2022
Lê Hoàng Đài Trang Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Việt Tuấn 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Quang Huy 0 0,00% 01/12/2022
Lê Văn Thắng Kế toán trưởng 0 0,00% 01/12/2022