Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phạm Thị Linh 7.976.700 63,06% 12/07/2021
UBND tỉnh Đắk Lắk 4.554.000 36,00% 31/12/2021
Đoàn Đình Hồng Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 27/11/2022
Đặng Thị Huyền Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Đỗ Hoàng Phương Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Trần Quốc Độ Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 27/11/2022
Lê Thị Mai 0 0,00% 27/11/2022
Lưu Thị Thu Hiền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/11/2022
Hoàng Thị Thu Hà Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Đỗ Trọng Quân 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Xuân Thụ Tổng giám đốc 0 0,00% 27/11/2022
Lê Đặng Uyên Đan 0 0,00% 27/11/2022
Đỗ Hoàng Phúc Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Vũ Đình Nội 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Thị Thúy Hằng Kế toán trưởng 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Đình Bộ Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/11/2022