Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP 1.558.072 47,41% 30/06/2021
Nguyễn Chí Thành 120.108 3,65% 31/12/2021
Lê Thanh Vân Thành viên HĐQT 103.143 3,14% 30/06/2022
Trần Văn Thái Thành viên HĐQT 58.275 1,77% 31/12/2021
Huỳnh Văn An Thành viên HĐQT 53.198 1,62% 31/12/2021
Phan Thị Tuyết Vân 37.123 1,13% 31/12/2019
Phan Thị Anh Thư 30.500 0,93% 31/12/2019
Trần Thị Muội 30.000 0,91% 05/04/2018
Nguyễn Ngọc Minh 19.107 0,58% 31/12/2019
Quách Kim Long Trưởng ban kiếm soát 18.354 0,56% 31/12/2021
Phan Thị Tuyết Nhung 13.219 0,40% 31/12/2019
Ngô Thị Tuyết Lan 12.679 0,39% 05/04/2018
Nguyễn Thanh Vi 9.034 0,27% 31/12/2021
Trần Vạn Tuấn Anh 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Đức Hiền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/11/2022
Võ Thanh Tuấn 0 0,00% 26/11/2022
Phan Thị Ngọc Lan Thanh Kế toán trưởng 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Thành Nghề Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/11/2022
Đồng Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Trần Quân Anh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/11/2022