Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Võ Thanh Tuấn 0 0,00% 03/12/2022