Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngô Thị Minh Hường 3.600 0,03% 31/12/2021
Ngô Thị Hương 0 0,00% 31/12/2017
CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 0 0,00% 06/03/2017
Ngô Ngọc Sơn 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Ngọc Bách 0 0,00% 02/12/2022
Trần Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/12/2022
Đỗ Huy Hùng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Thị Thu Hoài Kế toán trưởng 0 0,00% 02/12/2022
Hồ Thị Huệ 0 0,00% 02/12/2022
Trịnh Thị Bình 0 0,00% 02/12/2022
Bùi Xuân Hồng 0 0,00% 02/12/2022
Lê Xuân Tình 0 0,00% 02/12/2022
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI 0 0,00% 12/08/2019
Phạm Đình Tuấn 0 0,00% 02/12/2022
Hà Văn Chuyển Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Lê Thị Hồng Cẩm 0 0,00% 02/12/2022
Trịnh Quốc Bình Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Anh Tuấn 0 0,00% 02/12/2022