Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phạm Thế Toàn Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 29/11/2022