Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 521.418 36,40% 30/06/2022
Đỗ Văn Hinh Thành viên HĐQT 49.627 3,46% 30/06/2022
Đặng Thị Tâm Trinh 24.758 1,73% 30/06/2022
Đặng Văn Phối Thành viên HĐQT 19.500 1,36% 30/06/2022
Nguyễn Thị Huyền 17.216 1,20% 30/06/2022
Hoàng Thúy Hường 10.188 0,71% 31/12/2019
Bùi Thị Khánh Hà Kế toán trưởng 6.325 0,44% 30/06/2022
Đỗ Đắc Thành 4.040 0,28% 30/06/2022
Đỗ Đắc Cừ 4.040 0,28% 30/06/2022
Nguyễn Hải Long Thành viên HĐQT 2.810 0,20% 30/06/2022
Đinh Mai Lâm Thành viên Ban kiểm soát 2.635 0,18% 30/06/2022
Vương Quốc Hà Thành viên HĐQT 175 0,01% 30/06/2022
Dương Quang Lai 0 0,00% 01/12/2022
Phạm Trung Tuấn 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Thị Phương Hằng 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Đại Dương Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2022
Vũ Ngọc Oánh 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Hoan 0 0,00% 31/12/2015
Đỗ Mạnh Hà 0 0,00% 31/12/2015
Trần Văn Thứ 0 0,00% 31/12/2015