Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hoàng Anh Đức 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Ngọc Oánh 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Hoan 0 0,00% 31/12/2015
Đỗ Mạnh Hà 0 0,00% 31/12/2015
Trần Văn Thứ 0 0,00% 31/12/2015