Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam - CTCP 1.474.400 30,72% 31/12/2021
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa 963.600 20,08% 31/12/2021
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV 960.000 20,00% 31/12/2021
Trịnh Đặng Khánh Toàn Thành viên HĐQT 466.100 9,71% 31/12/2021
Lưu Thị Tuyết Mai Chủ tịch HĐQT 16.700 0,35% 31/12/2021
Lưu Thị Tuyết Hương 0 0,00% 15/11/2016
Trịnh Việt Dũng 0 0,00% 15/11/2016
Ngô Ngọc Vinh 0 0,00% 15/11/2016
Nguyễn Thị Mai Hương Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 15/11/2016
Hoàng Hùng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/10/2022
Võ Thị Thịnh 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Kế toán trưởng 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thụy Long 0 0,00% 01/10/2022
Nghiêm Xuân Toàn 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Nam Giang 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Nguyên Bình Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Trần Bích Trâm 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thế Long 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Tuấn Anh 0 0,00% 01/10/2022
Trần Đỗ Thùy Linh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/10/2022