Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng 9.259.494 51,00% 30/06/2022
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP 2.936.024 16,17% 23/03/2021
Trương Cẩm Tú 854.440 4,71% 30/06/2022
Nguyễn Thị Việt Ánh Tổng giám đốc 647.419 3,57% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hậu 561.697 3,09% 30/06/2022
Nguyễn Việt Hùng 173.733 0,96% 30/06/2022
Nguyễn Thị Việt Ngọc 155.736 0,86% 30/06/2022
Thái Trường An 141.579 1,17% 31/12/2018
Phan Tiến Dũng 113.446 0,94% 30/06/2018
Trần Chí Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 110.000 0,61% 30/06/2022
Lưu Hoàng Thống 108.767 0,60% 31/12/2021
Phù Chí Anh Thành viên HĐQT 100.000 0,55% 30/06/2022
Trần Thị Trúc Linh Phó Tổng giám đốc 30.456 0,17% 30/06/2022
Nguyễn Việt Phượng 11.874 0,07% 30/06/2022
Quách Duy Tâm 9.753 0,05% 30/06/2022
Đặng Cẩm Lệ 4.692 0,04% 31/12/2018
Lê Xuân Trình 3.237 0,02% 30/06/2021
Ngô Thế Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/02/2023
Dương Du Minh 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Thị Hiền Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/02/2023