Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Mai Anh Tám Chủ tịch HĐQT 2.000.000 6,67% 30/06/2022
Mai Anh Đức 1.404.480 4,68% 30/06/2022
Phạm Thị Huế Trưởng ban kiếm soát 725.000 2,42% 30/06/2022
Dương Thị Huyến Tổng giám đốc 650.000 2,17% 30/06/2022
Lê Hải 97.607 0,65% 16/08/2018
Nguyễn Tuấn Linh 10.000 0,07% 30/06/2021
Hoàng Trung Kiên Thành viên HĐQT 5.000 0,02% 30/06/2022
Đặng Tiến Sỹ 2.000 0,01% 05/04/2018
Nguyễn Văn Nhu Thành viên Ban kiểm soát 2.000 0,01% 30/06/2022
Hà Thị Hiến Thành viên Ban kiểm soát 100 0,00% 30/06/2022
Phạm Văn Bình 100 0,00% 30/06/2022
Đào Thị Liên 100 0,00% 30/06/2022
Chử Đình Dũng 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Lâm Tùng 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Văn Trưởng Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Lê Thành Nhân Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Đặng Việt Phương 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0 0,00% 01/10/2022
Vũ Thị Thủy Kế toán trưởng 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thị Hồng Thái 0 0,00% 04/07/2019