Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Sekimoto Takashi 0 0,00% 31/12/2013
CTCP Chứng khoán Everest 0 0,00% 10/05/2012
Phạm Thị Thanh Phương 0 0,00% 31/12/2015
Trần Thị Thúy Loan 0 0,00% 31/12/2013
Đoàn Thùy Anh 0 0,00% 31/12/2013
Phạm Thị Phương Thanh 0 0,00% 12/03/2014
Nguyễn Đức Minh 0 0,00% 29/11/2022
Trần Văn Chính Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 29/11/2022
Ngô Văn Minh 0 0,00% 31/12/2013
Trần Đình Ngọc 0 0,00% 29/11/2022
Phạm Cao Sơn 0 0,00% 31/12/2013
Bùi Đình Toản 0 0,00% 31/12/2014
Hoàng Việt Hùng 0 0,00% 31/12/2013
Ngô Nguyên Hải 0 0,00% 30/06/2014
CTCP Chứng khoán MB 0 0,00% 26/03/2014
Vũ Thị Luyến 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Văn Kiên 0 0,00% 31/12/2013
Hạ Trọng Cường 0 0,00% 31/12/2013
Đỗ Văn Bình 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Văn Trang 0 0,00% 31/12/2013