Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom 9.261.000 31,14% 30/06/2012
Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (CP Quỹ) 3.061.200 10,29% 03/05/2012
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đất phương nam 3.014.960 10,14% 24/07/2012
Quỹ đầu tư Việt Nam( VIF) 1.890.000 6,35% 26/05/2010
Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình 1.462.000 4,92% 12/03/2012
Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình 1.462.000 4,90% 16/06/2011
Quỹ Tầm Nhìn SSI 1.239.290 4,64% 04/06/2012
Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn 728.484 2,45% 26/05/2010
Đỗ Văn Trắc Chủ tịch HĐQT 595.110 2,22% 30/06/2012
Phạm Ngọc Cầu Tổng giám đốc 214.820 0,70% 30/06/2012
Phạm Thị Lợi (TVHĐQT miễn nhiệm) 90.340 0,30% 09/02/2009
Trần Thị Kim Anh (Vợ Ông Đỗ Văn Trắc - CTHĐQt) 79.950 0,27% 30/06/2012
Bùi Thị Thu Hương (TVHĐQT miễn nhiệm) 43.040 0,14% 09/02/2009
Nguyễn Thị Cúc( Chị ông Nguyễn Đức Thuấn - PCT HĐQT) 43.000 0,14% 16/11/2009
Nguyễn Văn Trường (TVBKS - đã miễn nhiệm) 31.870 0,10% 09/02/2009
Phạm Thế Anh (con ông Phạm Chương - TV HĐQT) 14.200 0,05% 31/12/2011
Nguyễn Đức Thuấn (Phó CTHĐQT - đã miễn nhiệm) 13.500 0,05% 31/12/2009
Hồ Ngọc Chính Thành viên Ban kiểm soát 11.800 0,04% 30/06/2012
Nguyễn Thị Nhụy Nga (TVBKS - đã miễn nhiệm) 11.340 0,04% 31/12/2010
Nguyễn Quang Bình (em ông Nguyễn Đức Thuấn - PCTHĐQT) 10.000 0,03% 06/08/2009