Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Ngọc Dân Chủ tịch HĐQT 6.994.286 9,20% 12/07/2022
CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô 6.719.737 8,84% 12/07/2022
Trần Lâm Thành viên HĐQT 6.402.838 8,42% 12/07/2022
Trần Long 6.282.667 8,26% 12/07/2022
Phạm Anh Hưng 3.541.555 4,66% 30/06/2022
Tạ Chí Hoài Giám đốc kinh doanh 2.840.354 3,74% 31/12/2021
Ngô Công Minh 2.761.656 3,63% 20/08/2019
Nguyễn Văn Thành 2.071.743 2,73% 30/06/2022
Phạm Thị Ái Hạnh 2.000.951 4,39% 20/08/2019
Ngô Đức Toan 1.320.500 1,74% 23/06/2020
Trần Thị Tâm 1.242.611 1,63% 30/06/2022
Trần Quang Trí 1.215.820 1,60% 31/12/2021
Nguyễn Văn Tuấn 890.000 1,17% 30/06/2021
Ngô Văn Cường 860.353 1,13% 23/06/2020
Thái Thị Xuân Quỳnh 790.000 1,04% 30/06/2021
Nguyễn Đăng Hoàng Thành viên HĐQT 465.180 0,61% 30/06/2022
Trần Trung Chánh 97.147 0,13% 30/06/2021
Nguyễn Hoàng Minh Tiến Tổng giám đốc 2.010 0,00% 30/06/2022
Nìm Vuồn Phu 1.312 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Thị Tâm 1.265 0,00% 11/01/2021