Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 112.498.835 75,63% 30/06/2022
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 5.293.040 4,97% 28/12/2020
Chu Mạnh Hiền Giám đốc tài chính 100.280 0,09% 30/06/2019
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 36.962 0,03% 31/12/2021
Cát Huy Long 2.694 0,00% 31/12/2021
Hạ Quang Vũ 1.904 0,00% 30/06/2019
Nguyễn Minh Giang 1.751 0,00% 30/06/2019
Nguyễn Thu Phương 1.346 0,00% 31/12/2021
Đinh Thị Dung 950 0,00% 30/06/2019
Nguyễn Thị Thúy Hằng 104 0,00% 31/12/2021
Đinh Huy Kiên 76 0,00% 31/12/2018
Hoàng Thị Thùy Linh 5 0,00% 30/06/2022
Đặng Anh Hào Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Phan Hải Sâm 0 0,00% 01/10/2022
Lâm Thị Thu Hường Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Trần Thị Thu Hương 0 0,00% 01/10/2022
Trần Phúc Vinh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Bùi Thị Thủy Ngân 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thị Minh Hằng 0 0,00% 01/10/2022
Đặng Thị Việt Hà 0 0,00% 01/10/2022