Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Văn Minh Thành viên HĐQT 8.500 0,25% 31/12/2022
Trần Văn Phúc Trưởng ban kiếm soát 7.800 0,23% 31/12/2022
Hoàng Văn An Thành viên Ban kiểm soát 7.000 0,20% 31/12/2022
Hoàng Nam Hải Thành viên Ban kiểm soát 6.900 0,20% 31/12/2022
Phan Minh Ánh Chủ tịch HĐQT 6.900 0,20% 31/12/2022
Hoàng Đức Chung Thành viên HĐQT 6.700 0,20% 31/12/2022