Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Minh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT 7.500.000 8,91% 31/12/2021
Phạm Huy Thành 5.000.000 5,94% 31/12/2021
CTCP Zone Việt 4.000.000 4,75% 31/12/2021
CTCP VCADO GLOBAL 4.000.000 4,75% 31/12/2021
Phạm Thị Dung 3.600.000 4,28% 05/10/2021
Giang Tuấn Anh 3.500.000 4,16% 05/10/2021
Nguyễn Trung Tuyến 3.500.000 4,16% 05/10/2021
Phạm Vân Anh 3.300.000 3,92% 05/10/2021
Phạm Thị Chung 3.200.000 3,80% 05/10/2021
Nguyễn Thành Vũ 3.000.000 3,56% 05/10/2021
Đàm Ngọc Diệp 2.800.000 3,33% 05/10/2021
Đinh Thị Thúy Anh 2.600.000 3,09% 05/10/2021
Trần Thị Hiền 2.000.000 2,38% 05/10/2021
Nguyễn Thành Trung 2.000.000 2,38% 05/10/2021
Trần Kim Phượng 1.658.580 1,97% 12/03/2021
Nguyễn Văn Đông 50.000 0,06% 31/12/2020
Nguyễn Thu Hồng 2.000 0,01% 30/06/2018
Nguyễn Thị Bích Ngọc 1.100 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Thảo Phó Tổng giám đốc 1.000 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Thanh 1.000 0,00% 31/12/2021