Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Huỳnh Tấn Gia Thạnh 3.250.000 79,37% 12/04/2022
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 2.116.023 51,67% 31/12/2022
Trần Duy Anh Thành viên HĐQT 747.613 18,26% 31/12/2022
America LLC 134.490 3,28% 22/09/2020
Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT 68.250 1,67% 31/12/2022
Hoàng Thọ Bắc Kế toán trưởng 13.650 0,33% 31/12/2022
Nguyễn Thị Bảo Thành viên Ban kiểm soát 1.365 0,03% 31/12/2022
Nguyễn Quốc Ân Phó Giám đốc 650 0,02% 31/12/2022
Phan Thành Sơn Phó Giám đốc 0 0,00% 26/05/2021
Nguyễn Thị Bích Thu 0 0,00% 09/02/2023
Phan Thị Thanh Loan 0 0,00% 09/02/2023
Công ty TNHH Nguyễn Thảo 0 0,00% 28/06/2017
Hoàng Thị Hà 0 0,00% 09/02/2023
Nguyễn Thị Hiền 0 0,00% 24/12/2021
Trần Thanh Lâm Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 09/02/2023
Đinh Xuân Công 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Chí Cường 0 0,00% 30/06/2017
Trần Văn Hậu 0 0,00% 09/02/2023
Lê Thu Trang Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/02/2023
Lê Thị Thìn Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 09/02/2023