Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 3.607.978 50,13% 30/06/2022
Phạm Đức Dũng Chủ tịch HĐQT 342.321 4,76% 31/08/2022
CTCP Phát Triển Thương mại Thiên Quang 335.500 4,66% 26/05/2022
Vũ Gia Tân Giám đốc 194.381 2,83% 30/06/2022
Trần Thanh Hải 167.032 4,45% 08/11/2021
Phạm Đức Mạnh 110.000 1,53% 30/06/2022
Trần Thị Như Duyên 91.000 3,61% 05/04/2021
Nguyễn Đức Hiệp 75.580 2,01% 16/08/2021
Trịnh Văn Huynh 21.480 0,85% 31/12/2018
Trần Văn Chung Phó Giám đốc 14.192 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Bình 13.240 0,53% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hằng 9.900 0,16% 31/12/2021
Lê Duy Đông 6.240 0,25% 31/12/2019
Nguyễn Văn Quyến 3.000 0,12% 31/12/2018
Nguyễn Thị Giang 2.700 0,11% 31/12/2018
Vương Thanh Hải Thành viên Ban kiểm soát 2.266 0,03% 30/06/2022
Hoàng Thị Hà 1.210 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy 380 0,02% 31/12/2019
Trần Thanh Lâm Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022
Phan Thị Thanh Loan 0 0,00% 26/09/2022