Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Trung Việt Chủ tịch HĐQT 6.096.450 40,64% 11/07/2022
Trần Mai Lan 2.458.105 16,39% 11/07/2022
Trần Phúc Dương Thành viên HĐQT 487.350 3,25% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tú Anh Tổng giám đốc 480.960 3,21% 30/06/2022
Vũ Văn Xuyến 276.900 1,85% 30/06/2022
Nguyễn Trung Nam 180.600 1,20% 30/06/2022
Trần Văn Oanh 117.974 0,79% 30/06/2022
Đỗ Ngọc Sơn Phó Tổng giám đốc 58.544 0,39% 30/06/2022
Chu Văn Long Kế toán trưởng 43.214 0,29% 30/06/2022
Trần Kim Cương Thành viên Ban kiểm soát 39.974 0,27% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Trang 33.200 0,33% 31/12/2018
Phạm Thị Nhạn 32.490 0,22% 30/06/2022
Đặng Văn Việt GĐ Kế hoạch-Vật tư 31.850 0,32% 31/12/2019
Phạm Thị Thủy Trưởng ban kiếm soát 30.000 0,20% 30/06/2022
Hồ Thị Ngọc Thanh 28.920 0,19% 30/06/2022
Trần Văn Minh 16.244 0,11% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hương Lan Thành viên Ban kiểm soát 5.670 0,04% 30/06/2022
Hoàng Thị Quế Quỳnh 100 0,00% 28/03/2018
Phạm Đăng Hồng 0 0,00% 31/12/2011
Lê Văn Hòa 0 0,00% 31/12/2011