Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Lạng Sơn 823.875 36,00% 31/12/2021
Trần Đình Trung Thành viên Ban kiểm soát 156.680 6,85% 31/12/2021
Lê Thị Thu Hường Thành viên HĐQT 108.300 4,73% 31/12/2021
Lại Thế Thành 98.000 4,28% 31/12/2021
Nguyễn Minh Phương 95.000 4,15% 31/12/2021
Lâm Thị Hồng Thúy 80.125 3,50% 31/12/2021
Đoàn Văn Thành Thành viên HĐQT 50.000 2,18% 31/12/2021
Lưu Thị Mùi 13.300 0,58% 31/12/2021
Đinh Thị Hảo 7.900 0,35% 31/12/2020
Nguyễn Thị Hợp Thành viên HĐQT 6.010 0,26% 31/12/2021
Nguyễn Văn Hà 4.200 0,18% 31/12/2021
Nguyễn Thu Phương Phó Giám đốc 4.100 0,18% 31/12/2021
Phan Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT 3.580 0,16% 31/12/2021
Vi Thị Quế 2.230 0,10% 31/12/2020
Trần Anh Tuấn 2.000 0,09% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hòa Thành viên HĐQT 950 0,04% 31/12/2021
Lương Thị Thúy 500 0,02% 31/12/2020
Lê Hoài Hương 450 0,02% 31/12/2020
Nguyễn Hồng Phong Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Trọng Kim Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/10/2022