Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - TNHH MTV 7.210.800 72,11% 30/06/2022
Cao Hùng Lai Phó Giám đốc 31.500 0,32% 30/06/2022
Mai Thị Xuân Hồng 22.100 0,22% 31/12/2020
Mai Thị Thu Trang 17.300 0,17% 31/12/2020
Phan Thị Anh Thy Chủ tịch HĐQT 10.700 0,11% 30/06/2022
Ngô Huỳnh Minh Kế toán trưởng 10.000 0,10% 30/06/2022
Phùng Thị Ngọc Hoa 5.000 0,05% 31/12/2020
Mai Hắc Quân 1.000 0,01% 31/12/2020
Trương Nguyễn Ngọc Hòa Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Thị Kim Quy Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Phan Phương Phúc Phú 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Thị Diệu Linh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/10/2022
Lê Thị Hoa 0 0,00% 31/12/2017
Phùng Văn Nhì 0 0,00% 09/08/2017
Đoàn Tuấn Anh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/10/2022
Phạm Châu Hoàng Sơn 0 0,00% 06/10/2022