Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Nhựa Bình Minh 650.000 29,05% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Lan 644.140 1,02% 14/07/2021
Công ty TNHH Đầu tư Sao Tháng Năm 115.000 5,14% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT 110.000 4,92% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thùy Trang 110.000 4,92% 30/06/2022
Trần Hải Anh 80.000 3,58% 30/06/2022
Hồng Lê Việt Phó Chủ tịch HĐQT 78.000 3,49% 30/06/2022
Đinh Cưu 31.500 1,41% 30/06/2018
Phạm Ngọc Linh 5.071 0,23% 31/12/2021
Vũ Văn Lâm Thành viên HĐQT 4.600 0,21% 30/06/2022
Trần Công Đức 4.100 0,18% 30/06/2020
Lê Viết Tần Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Tuyến Thành viên HĐQT 1.000 0,04% 30/06/2022
Phùng Tấn Tường PGĐ Kinh Doanh 0 0,00% 02/10/2022
Lê Đức Hùng 0 0,00% 02/10/2022
Lê Bá Quốc Hưng Kế toán trưởng 0 0,00% 02/10/2022
Chaowalit Treejak Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Kiều Oanh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 02/10/2022
Đỗ Văn Lộc 0 0,00% 30/06/2016
Nguyễn Hữu Đường 0 0,00% 13/05/2011