Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lương Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT 10.043.657 15,94% 13/07/2022
Phạm Kim Châu Phó Tổng giám đốc 4.179.476 6,63% 30/06/2022
Trần Anh Tuấn Tổng giám đốc 3.638.733 5,78% 30/06/2022
Lương Thị Thanh 3.319.613 5,27% 13/07/2022
Trần Thị Thúy Hằng 2.819.600 4,48% 30/06/2022
Lương Tuấn Minh 1.983.212 3,15% 30/06/2022
Lương Xuân Mẫn 1.411.524 2,24% 30/06/2022
Võ Thị Phương Lâm 895.244 1,42% 30/06/2022
Lê Hoàng Mai 578.600 1,29% 02/02/2018
Đặng Thị Thanh Hương 550.316 0,87% 30/06/2022
Lương Thị Lan 520.100 0,83% 30/06/2022
Vũ Văn Phi 434.154 0,69% 31/12/2021
Lê Ngọc Hào 342.727 0,76% 31/12/2019
Võ Thị Thái Hòa 251.562 0,40% 30/06/2022
Phan Anh Tuấn 251.406 0,56% 31/12/2018
Hoàng Gia Chiểu Phó Tổng giám đốc 214.922 0,34% 30/06/2022
Phạm Quang Bình Phó Tổng giám đốc 212.466 0,34% 30/06/2022
Đặng Thị Loan 201.034 0,32% 30/06/2022
Phan Thị Bình An 157.619 0,35% 02/02/2018
Phan Thị Tuyết Nhung 124.800 0,20% 30/06/2022