Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 24.000.000 55,81% 31/12/2021
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 2.144.680 4,99% 01/09/2021
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 410.100 0,95% 04/04/2022
Nguyễn Thanh Bình 27.600 0,06% 31/12/2019
Đặng Gia Anh 25.500 0,06% 30/06/2018
Đào Thị Thuyên 5.800 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Thị Rê 3.500 0,01% 30/06/2020
Huỳnh Minh Tâm Trưởng ban kiếm soát 3.200 0,01% 30/06/2020
Phạm Phan Phú Cường 1.900 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Văn Thái 1.800 0,00% 30/06/2020
Phạm Phi Điểu Thành viên HĐQT 1.800 0,00% 31/12/2019
Mai Huỳnh Nhật Chủ tịch HĐQT 1.600 0,00% 30/06/2020
Lê Thị Lệ Thủy 1.600 0,00% 30/06/2020
Hồ Cường Tổng giám đốc 1.600 0,00% 30/06/2020
Phạm Ngọc Huy Kế toán trưởng 1.000 0,00% 30/06/2020
Trần Vĩnh Tuấn 0 0,00% 31/12/2014
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 0 0,00% 01/04/2014
Nguyễn Tiến Đại 0 0,00% 07/10/2022
Bùi Thanh Tâm 0 0,00% 07/10/2022
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 0 0,00% 04/05/2017