Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư NTP 70.000.000 70,00% 30/06/2022
Văn Lê Hằng 10.025.000 10,03% 26/08/2021
Lê Thị Thu Hằng 4.900.000 4,90% 16/08/2021
Nguyễn Mai Hậu 4.750.000 4,75% 16/08/2021
Trần Thị Thu Ngà 4.325.000 4,33% 16/08/2021
Tạ Văn Mạnh 1.508.900 1,51% 26/08/2021
Nguyễn Đức Anh Chủ tịch HĐQT 1.499.900 1,50% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên HĐQT 1.499.900 1,50% 30/06/2022
Nguyễn Quang Trung 40.000 0,67% 31/12/2019
Phạm Thị Hồng Hoa 19.000 0,32% 02/05/2018
Nguyễn Nam Thùy 12.000 0,20% 02/05/2018
CTCP Việt Nam Equity Plus 10.100 0,17% 01/02/2021
Trần Minh Toản Kế toán trưởng 7.900 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Phú Đông Hà 3.100 0,05% 01/02/2021
Đỗ Thị Hường 1.100 0,00% 30/06/2022
Trịnh Hải Hoàn 600 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Ngọc Mân 50 0,00% 31/12/2021
Lê Văn Trung 0 0,00% 01/10/2022
Bạch Quốc Vinh Tổng giám đốc 0 0,00% 01/10/2022
Văn Bá Hưng 0 0,00% 01/10/2022