Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 25.922.500 86,41% 31/12/2021
Huang Guojiang 50.000 0,17% 28/08/2018
Hạ Bá Phong Thành viên HĐQT 30.000 0,10% 30/06/2022
Giáp Văn Bích 17.566 0,06% 28/08/2018
Đỗ Duy Sơn 12.951 0,04% 28/08/2018
Nông Trung Trình 12.398 0,04% 28/08/2018
Ngô Tiến Cường 10.864 0,04% 31/12/2019
Đỗ Hồng Sơn 8.805 0,03% 30/06/2021
Vũ Thị Ánh Tuyết 7.108 0,02% 28/08/2018
Hoàng Kim Bồng Chủ tịch HĐQT 6.000 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Bảo Linh Thành viên HĐQT 2.000 0,01% 30/06/2022
Hoàng Thị Hằng Kế toán trưởng 1.034 0,00% 30/06/2022
Phạm Văn Chương Thành viên Ban kiểm soát 494 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Luật Thành viên HĐQT 23 0,00% 31/12/2021
Đỗ Xuân Quang Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/12/2022
Nguyễn Bá Huy 0 0,00% 08/12/2022
Nguyễn Thị Cẩm Vân Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 08/12/2022
CTCP Chứng khoán SSI 0 0,00% 17/01/2017
Nguyễn Mạnh Hùng 0 0,00% 31/12/2021
Thân Trọng Đại Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 31/12/2021