Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 1.042.950 51,00% 31/12/2019
Nguyễn Đình Đảng Phó Giám đốc 29.645 1,45% 17/02/2020
Nguyễn Xuân Hòa 20.745 1,01% 31/12/2018
Trần Hữu Chiến 19.645 0,96% 31/12/2019
Lê Hồng Phúc Thành viên HĐQT 17.196 0,84% 31/12/2019
Trần Hữu Phương Phó Giám đốc 12.934 0,63% 31/12/2019
Nguyễn Xuân Hùng Phó Giám đốc 5.087 0,25% 31/12/2019
Bùi Tuyết Nga 4.524 0,22% 31/12/2019
Vũ Duy Hoan Trưởng ban kiếm soát 2.962 0,14% 31/12/2019
Ngô Thị Thủy Thành viên Ban kiểm soát 1.900 0,09% 31/12/2019
Trần Văn Lân Kế toán trưởng 1.700 0,08% 31/12/2019
Nguyễn Công Thành Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,05% 31/12/2019
Lê Nghĩa Trung 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Công Đông Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 10/06/2021
Lê Đình Hà Thành viên HĐQT 0 0,00% 10/06/2021
Đỗ Đức Thuận Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 06/07/2017