Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Vũ Thành Trung Tổng giám đốc 7.150.000 20,06% 30/06/2022
Lê Cao Hoàng Thành viên HĐQT 750.000 2,10% 30/06/2022
Đoàn Thị Thu Hoài Kế toán trưởng 450.000 1,26% 30/06/2022
Trần Bình Duyên Chủ tịch HĐQT 230.000 0,65% 30/06/2022
Vũ Thị Bích Liên 10.219 0,03% 30/06/2022
Trần Thị Thanh Tâm Thành viên Ban kiểm soát 183 0,00% 30/06/2022
Đỗ Văn Sáng 109 0,00% 30/06/2022
Dương Thị Ngọc Thành viên Ban kiểm soát 36 0,00% 30/06/2022
Nhữ Thị Thu Trang Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Văn Cải Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Phạm Hoàng Linh Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022