Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Từ Ngọc Thanh 183.000 6,36% 05/10/2021
Nguyễn Thị Liên 150.000 5,21% 31/12/2018
Nguyễn Quang Toàn Thành viên HĐQT 132.000 4,59% 10/01/2022
Trần Kỳ Hải 100.250 3,48% 31/12/2021
Nguyễn Thu Hằng 100.000 3,47% 31/12/2021
Bùi Văn Tuấn Thành viên HĐQT 89.400 3,11% 30/06/2021
Nguyễn Đức Trọng 70.000 2,43% 31/12/2021
Mai Thị Thu Thảo Kế toán trưởng 31.300 1,09% 07/02/2022
Nguyễn Hoàng Đức 17.500 0,61% 31/12/2021
Bùi Thị Liên Hương 10.000 0,35% 31/12/2021
Nguyễn Văn Vinh Thành viên Ban kiểm soát 7.000 0,24% 31/12/2021
Lê Nữ Hồng Nhung Trưởng ban kiếm soát 7.000 0,24% 31/12/2021
Mai Hồng Ngọc 5.000 0,17% 31/12/2021
Nguyễn Đình Lâm 0 0,00% 19/03/2015
Nguyễn Văn Hải 0 0,00% 19/03/2015
Trần Tấn Phùng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 19/03/2015
Trần Kỳ Nhạc 0 0,00% 19/03/2015
Nguyễn Văn Phụng Thành viên HĐQT 0 0,00% 19/03/2015
Gia Xuân Mạnh 0 0,00% 19/03/2015
Hà Văn Chương 0 0,00% 19/03/2015