Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2.591.100 25,35% 31/12/2021
Ngô Phương Anh Thành viên HĐQT 2.410.200 23,58% 31/12/2022
CTCP Đầu tư CMC 974.600 9,54% 31/12/2022
Ngô Thị Thanh Huyền Thành viên HĐQT 432.900 4,24% 31/12/2022
Lê Thị Tuyết Nhung 382.000 3,74% 31/12/2022
Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT 358.383 3,51% 31/12/2022
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội 253.900 2,48% 31/12/2021
Cấn Hữu Hải 43.800 0,43% 31/12/2019
Hoàng Thị Lan Anh 31.100 0,30% 31/12/2019
Hà Sỹ Tuyển 31.044 0,30% 31/12/2019
Nguyễn Thị Khánh Quyên 29.000 0,28% 31/12/2019
Phạm Quỳnh 17.500 0,17% 31/12/2020
Đặng Thanh Hải 17.300 0,17% 31/12/2019
Lê Xuân Thành 14.496 0,14% 31/12/2019
Phạm Thị Hạnh 14.400 0,14% 31/12/2019
Trần Thị Uyên 11.600 0,11% 31/12/2019
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh 10 0,00% 06/04/2018
Vũ Gia Hưng 0 0,00% 02/04/2023
Đặng Thị Nhữ 0 0,00% 02/04/2023
Mekong Portfolio Investments Ltd 0 0,00% 30/06/2014