Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
DSCAP - SSIAM Vietnam Growth Investment Fund LLC 0 0,00% 31/12/2012
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 0 0,00% 17/11/2017
Võ Hùng Sơn 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Thị Thanh Hương 0 0,00% 28/09/2021
Nguyễn Hoàng Minh 0 0,00% 30/10/2017
Vietnam Equity Holding 0 0,00% 31/12/2018
Lê Thị Lệ Hằng 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Duy Hưng 0 0,00% 02/12/2022
Đỗ Minh Tiến Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022