Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP 1.489.230 49,64% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Bình Thành viên HĐQT 161.423 5,38% 31/12/2021
Lê Văn Bảy 103.097 3,44% 31/12/2021
Nguyễn Văn Thành Thành viên HĐQT 90.290 3,01% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Nam Tổng giám đốc 81.323 2,71% 31/12/2021
Ngô Thị Lan Hương Kế toán trưởng 16.614 0,55% 31/12/2021
Trần Vũ Long Phó Tổng giám đốc 9.142 0,30% 31/12/2021
Lê Thị Hải Yến 8.000 0,27% 31/12/2021
Vũ Huy Bão 8.000 0,27% 31/12/2021
Vũ Thúy An Thành viên Ban kiểm soát 5.897 0,20% 31/12/2021
Lê Văn An Chủ tịch HĐQT 5.334 0,18% 31/12/2021
Trần Thu Thủy Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Bá Anh 0 0,00% 28/03/2017
Lê Văn Bẩy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Thị Kim Loan 0 0,00% 17/10/2016
Đào Văn Hiếu 0 0,00% 17/10/2016
Đỗ Mạnh Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Lê Quang Hưng 0 0,00% 04/10/2022