Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lee Jae Eun Tổng giám đốc 7.567.344 18,03% 30/11/2022
AFC Vietnam Fund Ltd 5.113.752 12,18% 20/12/2022
NH Investment & Securities Co., Ltd 2.923.161 6,96% 13/04/2022
America LLC 2.492.100 5,94% 06/01/2023
Korea Investment & Securities Co., Ltd 2.464.477 5,87% 12/04/2022
Trịnh Xuân Giáo 2.182.107 5,20% 30/06/2022
Park Young Koung 1.198.168 2,85% 30/06/2022
Lee Bang Hyun 892.184 2,13% 02/12/2022
Lee Jung Hyun 712.800 1,70% 24/10/2022
Kim Kyoung Rok 637.000 1,52% 31/12/2018
Park Dong Hwan 500.000 1,19% 31/12/2019
Cho Yong Hwan Chủ tịch HĐQT 461.760 1,10% 28/11/2022
Lee Je Won 403.891 0,96% 01/12/2022
Nguyễn Nam Thi 285.120 0,68% 30/06/2022
Lee Hyun Joo 248.972 0,59% 30/06/2022
Song Chung Lan 207.943 0,50% 30/06/2022
Won Eun Jin 137.332 0,33% 30/06/2022
Park Sung Jin Thành viên HĐQT 100.472 0,24% 30/06/2022
Yu Sung Dae Phó Tổng giám đốc 75.600 0,18% 16/11/2022
Trương Tuấn Nghĩa Trưởng ban kiếm soát 20.120 0,05% 30/06/2022