Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Bông Sen Vàng 2.098.520 34,99% 31/12/2022
CTCP Gemadept 1.592.890 26,56% 31/12/2022
Trần Văn Công Chủ tịch HĐQT 26.570 0,44% 31/12/2022
Dương Thị Phong Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/03/2023
Đỗ Thành Duy 0 0,00% 26/03/2023
Chu Thị Bích Liên Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 26/03/2023
Trần Đức Thuận 0 0,00% 13/06/2018
Phạm Thanh Hoa 0 0,00% 26/03/2023
Đinh Thị Phương Dung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/03/2023
Nguyễn Tuấn Tú Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/03/2023
Vũ Thị Ngọc Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/03/2023
Giang Diệu Huyền Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 26/03/2023
Lưu Xuân Hải Phó Giám đốc 0 0,00% 26/03/2023
Bùi Thị Phương Chi 0 0,00% 31/10/2016
Hoàng Minh Khôi 0 0,00% 31/10/2016
Lê Minh Loan 0 0,00% 31/10/2016
Lê Viết Thuận 0 0,00% 31/10/2016
Nguyễn Hải Cương 0 0,00% 31/10/2016
Nguyễn Quốc Hùng 0 0,00% 31/10/2016
Nguyễn Thị Bạch Tuyết 0 0,00% 05/10/2016