Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức 5.361.715 13,88% 31/12/2021
Nguyễn Quốc Việt Thành viên HĐQT 1.917.690 4,96% 31/12/2021
CTCP Quản Lý Quỹ Pavo Capital 1.530.000 3,96% 31/12/2021
Lưu Thị Kim Chi 1.352.910 3,50% 31/12/2019
Lưu Thị Hiệp 1.352.890 3,50% 31/12/2019
Lưu Minh Thiện 1.306.810 3,38% 31/12/2019
Đặng Thị Ngọc Ánh 1.306.690 3,38% 30/06/2019
Trần Thị Kim Chi 492.500 1,27% 24/05/2022
Công ty TNHH Doanh Bảo An 242.723 0,63% 24/05/2022
Trần Minh Sơn 220.800 0,57% 31/12/2021
Trần Tố Quy 220.800 0,57% 31/12/2021
CTCP New Pine Multimedia Technologies 83.260 0,22% 31/12/2021
CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 6.500 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Thế Hưng 0 0,00% 10/06/2015
Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành 0 0,00% 16/12/2015
Trần Vinh Quang 0 0,00% 05/10/2022
Tạ Xuân Hương 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Thụy Như Quỳnh 0 0,00% 05/10/2022
Lê Thị Thư 0 0,00% 30/06/2015
Hồ Thị Mộng Thúy 0 0,00% 09/01/2014