Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Hào Hiệp 6.021.971 13,50% 09/09/2022
Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT 5.737.727 12,86% 30/09/2022
Công ty TNHH Superfine 4.124.975 9,25% 22/06/2022
Nguyễn Thế Trung Thành viên HĐQT 1.510.070 3,38% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Trung Kế toán trưởng 338.038 0,76% 30/06/2022
Trương Đình Cát Khánh 208.448 0,77% 30/06/2020
Nguyễn Hoàng Giang 147.022 0,33% 22/06/2022
Hà Thân Thúc Luân Tổng giám đốc 100.000 0,22% 16/08/2022
Phan Thị Cẩm Thanh Thành viên HĐQT 88.855 0,20% 30/06/2022
Nguyễn Thị Ly Ly 24.000 0,09% 31/12/2020
Phạm Thị Phượng 3.200 0,01% 31/12/2020
Đỗ Thị Vy 2.560 0,01% 31/12/2020
Trương Thị Dung Nhi 480 0,00% 31/12/2019
Mai Thị Thùy Trang 0 0,00% 07/10/2022
Lê Huy Đông 0 0,00% 07/10/2022
Thân Hà Nhất Thống Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022