Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Điệp Tùng Chủ tịch HĐQT 1.750.000 2,39% 31/12/2013
Nguyễn Văn Trung Thành viên HĐQT 1.378.893 2,51% 31/12/2013
Đỗ Sơn Giang Thành viên HĐQT 184.000 0,25% 31/12/2013
Nguyễn Khắc Thành Thành viên HĐQT 106.666 0,15% 31/12/2013
Nguyễn Thị Thu Hương Kế toán trưởng 66.666 0,09% 31/12/2013
Nguyễn Thị Phương Thành viên Ban kiểm soát 40.000 0,05% 31/12/2013
Nguyễn Thị Việt Nga 3.733 0,01% 30/06/2013
Trịnh Hữu Thắng 1.866 0,00% 30/06/2013
Đỗ Thị Hương Trưởng ban kiếm soát 13 0,00% 31/12/2013
Công ty Cổ phần FPT 20,00% 31/12/2011
Công ty TNHH Chứng khoán SBI (Nhật Bản) 20,00% 31/12/2011