Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đông Thị Thắm 1.951.600 65,05% 30/06/2022
Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP 569.235 18,97% 14/12/2022
Nguyễn Văn Mạnh 137.400 4,58% 05/12/2022
Trịnh Tuấn Nguyên Khương Phó Giám đốc 6.150 0,21% 30/06/2022
Quảng Thanh Bình Thành viên HĐQT 5.000 0,17% 30/06/2022
Phan Anh Tuấn Phó Giám đốc 4.300 0,14% 28/09/2022
Đặng Công Quang Phó Giám đốc 3.500 0,12% 30/08/2022
Võ Thị Phương Thảo Thành viên Ban kiểm soát 2.200 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Vân 2.000 0,07% 30/06/2022
Trần Thị Thiên Nga 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Thị Liễu Kế toán trưởng 0 0,00% 16/06/2021
Đỗ Ngọc Huyền 0 0,00% 07/02/2023
Phan Văn Tuyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Quý 0 0,00% 07/02/2023
Phạm Mỹ Hoa 0 0,00% 13/12/2022
Nguyễn Thị Song Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Thị Diễm Nga 0 0,00% 07/02/2023
Bùi Thị Thanh Thúy Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/02/2023
Lưu Tiến Thành 0 0,00% 07/02/2023