Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP 3.893.919 55,00% 31/12/2021
Nguyễn Đức Hiển Thành viên HĐQT 194.300 2,74% 30/06/2022
Lê Văn Hùng Thành viên HĐQT 57.000 0,81% 30/06/2022
Mai Thị Bích Liên 50.200 0,71% 30/06/2022
Đồng Xuân Dũng 10.800 0,15% 30/06/2022
Lê Thị Minh Thư Kế toán trưởng 6.400 0,09% 31/12/2021
Trần Đức Hưng Thành viên HĐQT 6.000 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Đức Giang Đại diện công bố thông tin 6.000 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Anh Dũng Thành viên Ban kiểm soát 3.900 0,06% 30/06/2022
Ngô Quang Bình Phó Giám đốc 2.100 0,03% 30/06/2022
Lê Thị Ninh 2.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Sỹ Vinh 2.000 0,03% 30/06/2022
Đỗ Hoàng Tùng 1.700 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Vân 1.700 0,02% 30/06/2022
Hoàng Kim Dung 1.400 0,02% 30/06/2022
Lê Hoàng Vinh 1.300 0,02% 30/06/2022
Ngô Văn Thái Chủ tịch HĐQT 1.000 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Huyền 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Văn Thùy 0 0,00% 31/05/2017
Đồng Thị Lành 0 0,00% 31/05/2017