Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 3.441.320 87,26% 31/12/2021
CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị 5.920 0,15% 31/12/2021
Nguyễn Thị Kim Thanh Kế toán trưởng 5.630 0,14% 30/06/2022
Lê Tấn Dương Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 28/09/2022
Võ Hồng Phong Tổng giám đốc 0 0,00% 28/09/2022
Trần Thị Thanh Chi 0 0,00% 28/09/2022
Lương Thị Ánh Nguyệt Thành viên HĐQT 0 0,00% 28/09/2022
Thân Hữu Toàn 0 0,00% 28/09/2022
Huỳnh Văn Quang Trung Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 28/09/2022
Hồ Văn Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 28/09/2022
Hoàng Bích Châu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 28/09/2022
Phạm Thị Ánh Nguyệt Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 28/09/2022
Trần Hiền Phúc 0 0,00% 28/09/2022
Đỗ Trọng Toàn 0 0,00% 28/09/2022
Vũ Cương Quyết Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 28/09/2022
Nguyễn Thị Thu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 28/09/2022